Tel: 050-5415381
Voelt u zich belemmerd
in uw dagelijks leven
Fysiotherapie Beijum kan u daarbij helpen

Betalingsvoorwaarden

1.      Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden zijn te vinden op de website en in de wachtkamer.

 

2.      Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 75 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld. Indien de behandelend fysiotherapeut u niet persoonlijk te woord kan staan kunt u, binnen kantoortijden, de boodschap doorgeven aan een collega. In het weekend kunt u uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Ook kunt u een e-mail sturen naar contact@fysiotherapiebeijum.nl

 

3.      De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

 

 4.     Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

 

5.      Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25 euro, alles exclusief eventuele omzetbelasting.

Fysiotherapie
Beijum

Emingaheerd 8a
9736 GA Groningen

Tel: 050-5415381
Mail: contact@fysiotherapiebeijum.nl